25Th2/22

bài giảng lớp 1

https://drive.google.com/file/d/1ISYrDCAp62Hsss2nSF9VSAv3-QehrTnu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XgbZJpuVufuR3fXxS_IJgakh70zRwuJX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dU1aQkr2KOaoN8Yp-mAO-TCAH521iCLq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tj4BUzQhd7aWNthmygYVJyu8LwRtSYJo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1m01HIMNkFDBq-nObmJrK17tXy_MKjqUY/view?usp=sharing